HANDELSBETINGELSER

1 Anvendelse

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle tilbud, ordrer og leveringer af produkter og ydelser, hvor Yoga lovers via fitness engros A/S, CVR-nummer 21 83 08 95, (”Virksomheden”) er leverandør eller underleverandør, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

1.2 Betingelserne finder anvendelse med virkning fra 1. januar 2020 og er gældende indtil andet meddeles af Virksomheden.


2 Aftalegrundlag

2.1 Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

2.2 Kundens indkøbsbetingelser påtrykt ordrer, udbudsmateriale og lignende, eller på anden måde meddelt til Virksomheden, anses kun for aftalt, såfremt der er indgået udtrykkelig skriftlig aftale herom.

2.3 Ændringer af og tillæg til Betingelserne er kun gældende, hvis parterne har indgået udtrykkelig skriftlig aftale herom.

2.4 Et tilbud eller en ordrebekræftelse vedrørende varer, som ikke findes på Virksomhedens eget lager, er afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af de pågældende varer. Kan varerne ikke fremskaffes, kan Virksomheden tilbagekalde eller annullere det afgivne tilbud eller ordrebekræftelse uden, at dette berettiger kunden til at rejse krav mod Virksomheden.


3 Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter, reservedele og ydelser som Virksomheden sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved levering.

3.2 Virksomheden er kun forpligtet til at sælge og levere produkter og reservedele, der indgår i Virksomhedens til enhver tid gældende produktsortiment.

3.3 Produkter, reservedele og ydelser, som Virksomheden sælger og leverer, er alene beregnet til de formål som de er tiltænkt til. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andre formål, end de formål de er beregnet til.


4 Priser

4.1 Alle priser er angivet ekskl. moms, fragt, emballage, afgifter samt eventuelle gebyrer, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt.

4.2 Alle priser for produkter, reservedele og ydelser følger Virksomhedens gældende listepriser på tidspunktet for Virksomhedens bekræftelse af kundens ordre, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

4.3 Virksomheden er løbende berettiget til, uden varsel, at foretage prisændringer i listepriser og tilbud, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.


5 Betaling

5.1 Hvis kunden har konto hos Virksomheden, forfalder købesummen til betaling efter kundens betalingsbetingelser på kontoen, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

5.2 Hvis kunden ikke har konto hos Virksomheden, forfalder købesummen til betaling ved levering, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

5.3 Købesummen forfalder til betaling ved det mellem parterne aftalte leveringstidspunkt, uanset om kundens forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.

5.4 Hvis kunden undlader at betale rettidigt, eller hvis forudsætningerne for den aftalte kredit ændres væsentligt, er Virksomheden berettiget til at tilbageholde alle yderligere leveringer til kunden, uanset om leveringerne har en indbyrdes sammenhæng.

5.5 Kunden kan ikke foretage modregning med eventuelle krav mod Virksomheden, og betaling kan ikke nægtes med henvisning til, at produktet er mangelbehæftet, medmindre Virksomheden har anerkendt mangelindsigelsen.

5.6 Betaler kunden ikke rettidigt, tilskrives et rykkergebyr på DKK 100 pr. betalingspåmindelse. Virksomheden er herudover berettiget til at opkræve et fast kompensationsbeløb på DKK 310, samt øvrige inddrivelsesomkostninger. Tilskrevne gebyrer forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld.

5.7 Betaler Kunden ikke rettidigt, tilskrives morarenter fra forfaldsdato med 1,0 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne morarenter forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld.

5.8 Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over gebyrer efter punkt 5.6 og rente efter punkt 5.7 ret til at

         i. ophæve salget af de produkter, reservedele og ydelser, som forsinkelsen vedrører

         ii. ophæve salget af produkter, reservedele og ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor

         iii. gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.


6 Finansiering af tredjepart

6.1 Hvis kunden får finansieret ordre af tredjepart som eksempelvis leasingselskaber m.v., indestår kunden for købesummens betaling således, at Virksomheden kan gøre betalingskrav gældende direkte mod kunden, såfremt finansieringen af tredjepart misligholder Virksomhedens betalingsbetingelser.

6.2 Aftaler mellem kunden og finansiering gennem tredjepart, herunder leverancegod-kendelser m.v. har ikke betydning i forhold til kundens forpligtelser overfor Virksomheden, idet kundens ordre med Virksomheden er reguleret i henhold til den indgåede ordre.


7 Ejendomsforbehold

7.1 Virksomheden forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling med eventuelle renter er betalt til Virksomheden.

7.2 Ved tilbagetagelse af produkter og reservedele skal kunden erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, som Virksomheden måtte blive påført.

7.3 Kunden er pligtig til at forsikre det leverede indtil ejendomsretten er overgået til kunden.

8 Levering

8.1 Virksomheden leverer ab lager, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.

8.2 Produkter og reservedele sendes fra Virksomhedens lager eller Virksomhedens underleverandør til den af kunden oplyste leveringsadresse.

8.3 Hvis kunden har købt levering af Virksomheden, overgår risikoen for ordrens hændelige undergang ved levering til den aftalte leveringsadresse (kantsten). Levering er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad frie, stabile og farbare adgangsveje. Kunden er ansvarlig for, at der kan ske omgående aflæsning på den aftalte leveringsadresse. Kunden afholder eventuelle meromkostninger, såfremt aflæsning ikke kan ske som forventet, herunder eksempelvis omkostninger til transport, kørsel, ekstra timeforbrug, opbevaring og håndtering m.v.

8.4 Såfremt levering af ordren foretages af fragtfører udpeget af kunden, herunder kunden selv, eller kunden selv afhenter ordren, overgår risikoen for ordrens hændelige undergang, ved kundens eller en af kunden udpeget fragtførers afhentning af ordren fra det lager eller lokation, hvor ordren henstår.

8.5 Hvis kunden har købt levering med opbæring, udpakning, samling, installation, opsætning m.v., overgår risikoen for ordrens hændelige undergang, når ordren i emballeret stand er hensat på det af kunden anførte sted på leveringsadressen.

8.6 Hvis kunden har købt installation og opsætning af produkter, er det kundens ansvar, at der er fremført fornødne el-installationer, herunder udtag til el, netværk, antenne m.v. Fastgørelse til vægge, gulv og loft er ikke en del af installationen, og Virksomheden tilbyder ikke denne ydelse.

8.7 Såfremt levering ikke kan finde sted grundet forhold hos kunden, er Virksomheden berettiget til kompensation for eventuelle meromkostninger, herunder transport, kørsel, ekstra timeforbrug, opbevaring og håndtering m.v.

9 Emballage

9.1 Bortskaffelse af emballage af enhver art er, medmindre andet er aftalt, kundens ansvar og eventuelle omkostninger hermed er Virksomheden uvedkommende. Aftale om bortskaffelse af emballage skal fremgå skriftligt på ordren.

10 Forsinkelse

10.1 Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i levering af produkter, reservedele og ydelser, informerer Virksomheden kunden om dette og oplyser årsagen til forsinkelsen samt en ny forventet leveringstid.

10.2 Følgende omstændigheder (Force Majeure) medfører ansvarsfrihed for Virksomheden, såfremt de forhindrer levering af produkter, reservedele og ydelser eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, strejke, lockout og enhver anden omstændighed, som Virksomheden ikke har kontrol over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, usædvanligt vejr og naturkatastrofer, herunder vulkanudbrud og skybrud, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/ordres indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på ordrens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

10.3 Det påhviler Virksomheden inden for rimelig tid skriftligt at underrette kunden, hvis ovenstående omstændigheder indtræffer og Virksomheden gør brug af ansvarsfritagelse på baggrund af disse omstændigheder.

10.4 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes Force Majeure, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Virksomheden og kunden er berettiget til ansvarsfrit at annullere ordren, hvis hindringen varer i mere end 3 måneder. Bestemmelsen finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftale leveringstid.

11 Returnering

11.1 Produkter og reservedele kan returneres i 365 dage fra leveringstidspunktet, såfremt produkter eller reservedele er kurante, ubeskadigede og salgsbare. Herudover skal emballagen være original og ubeskadiget.

11.2 Hvis ovenstående er overholdt, vil der ikke påløbe returomkostninger ved kreditering indenfor 14 dage fra leveringstidspunktet. Kunden skal dog altid selv betale forsendelsesomkostningerne og kunden skal indgå en forudgående aftale med Virksomheden.

11.3 Hvis ovenstående er overholdt, kan kunden efter 14 dage fra leveringstidspunktet returnere produkter og reservedele efter forudgående aftale. Returnering sker mod kundens betaling af et gebyr på 15 % af købsprisen, dog minimum DKK 100 pr. retursag, der fratrækkes på kreditnotaen.

11.4 Efter 3 måneder fra leveringstidspunktet, er det ikke muligt at returnere produkter og reservedele.

11.5 Produkter og reservedele solgt i brudt emballage eller opskåret på metermål, elektroniske dele, outletvarer, samt specielt hjemtaget eller fremstillet efter opgave tages ikke retur.

12 Mangler og reklamation

12.1 Kunden er forpligtet til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt Kunden konstaterer eller burde have konstateret, at det leverede lider af mangler, skal Kunden straks gøre manglen gældende. Ved ikke synlige mangler opstået under transport skal Kundens gøre manglen gældende inden 5 dage fra modtagelsen. Reklamation skal ske skriftligt. Undlader kunden dette, bortfalder retten til at gøre manglen gældende og udøve misligholdelsesbeføjelser.

12.2 Hvis kunden har anvendt det leverede forkert, herunder tilsidesat retningslinjer fra Virksomheden eller Virksomhedens underleverandører, eller har udført ændringer eller fået foretaget indgreb i det leverede, anses en mangel ikke at foreligge.

12.3 Virksomheden har efter eget valg ret og pligt til, at foretage omlevering eller afhjælpning inden for rimelig tid. Virksomheden er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer. Foretager Virksomheden rettidig omlevering eller afhjælpning, er Kunden uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen.

12.4 Konstaterer Virksomheden, at produkter eller reservedele der reklameres over er mangelfrie, er Virksomheden berettiget til at fakturere omkostninger afholdt i den forbindelse.

12.5 Kunden kan ikke fastholde et køb og samtidig kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning

12.6 Kunden kan alene hæve aftalen for den del af den samlede levering, der er forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler.

13 Garanti

13.1 Oplysninger om garantiperiode og øvrige oplysninger om garantiforhold kan ses her.

14 Erstatning

14.1 Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab og følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af forsinkelse, fejlleverancer eller mangler ved produkter, reservedele og ydelser, medmindre Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

14.2 Hvis kunden hæver aftalen, har kunden ikke ret til at kræve erstatning af Virksomheden for de yderligere omkostninger, der er påført kunden ved anskaffelse af tilsvarende levering fra anden side.

14.3 Virksomhedens samlede erstatningsansvar kan ikke overstige den pris kunden har betalt for det produkt, reservedel eller ydelse, som kundens krav vedrører.

15 Værneting

15.1 Enhver tvist i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret. Værneting for retssag anlagt af kunden mod Virksomheden er Virksomhedens hjemting. Værneting for retssag anlagt af Virksomheden mod kunden er Virksomhedens hjemting eller kundens almindelige hjemting, efter Virksomhedens valg.